okayworks.pl

Przemoc domowa w ujęciu prawnym i psychologicznym

Program szkolenia

Część I

1. Definicja przemocy, rodzaje przemocy.
2. Przemoc psychiczna. Przemoc ekonomiczna – aspekt psychologiczny.
3. Zjawisko przemocy domowej w aspekcie prawnokarnym – ujęcie kodeksowe, znamiona przestępstwa.
4. „Przemoc domowa” w orzecznictwie sądów.
5. Zespół dziecka maltretowanego.
6. Zaniedbanie jako ukryta forma przemocy wobec dzieci.
7. Przyczyny zjawiska i konsekwencje społeczne.

Cześć II
1. „Niebieska karta” – podmioty uprawnione, formularz, czynności organu pomocy społecznej.
2. Zawiadomienie o przestępstwie. Społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie.
3. Postępowanie dowodowe. Udowodnienie winy sprawcy.
4. Uprawnienia pokrzywdzonego.
5. Instrumenty ochrony prawnej ofiary przemocy na gruncie prawa karnego.
6. Postępowanie przygotowawcze.
7. Postępowanie jurysdykcyjne.
8. Mediacja w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.

Część III
1. Działalność poza karna prokuratora.
2. Definicja przemocy domowej w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. /t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm./
3. Instrumenty ochrony prawnej na przedpolu procesu karnego – nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawce przemocy i zakaz
zbliżania się do pokrzywdzonych na 14 dni, odebranie małoletniego z miejsca zamieszkania.
4. Kompensata państwowa.
5. Zadośćuczynienie w procesie cywilnym.
6. Ingerencja we władze rodzicielską. Zakaz styczności.
7. Zarzut przemocy a sprawa o rozwód.

Przemoc domowa w ujęciu prawnym i psychologicznym

Cena webinaru:

149 zł

SZKOLENIE POPROWADZI

Agnieszka Gorczyńska

Prawnik, psychotraumatolog – na co dzień wykonująca zawód prokuratora, prowadzi i nadzoruje postępowania karne, a także zajmuje się działalnością poza karną prokuratora, łącząc wiedzę z zakresu prawa karnego i rodzinnego z psychologią; obecnie p.f. Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Oliwa w Gdańsku, były członek Interdyscyplinarnych Zespołów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPR; posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w szkoleniu aplikantów, funkcjonariuszy Policji i pracowników instytucji pomocowych, aktualnie również lekarzy, a także doświadczenie akademickie i naukowe.