okayworks.pl

Regulamin szkoleń online

Organizator

Organizatorem szkoleń online jest Gabinet OKAY Psycholodzy i Terapeuci Maja Pisarek z siedzibą w Legionowie, kod pocztowy: 05-120 przy ulicy Warszawskiej 57, NIP: 536-15-73-808, REGON: 141932846

Szkolenia online

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń on-line (https://okayszkolenia.pl/szkolenia/)
 2. Aby wziąć udział w szkoleniu on-line, należy zgłosić się emailem na adres: okayterapie@gmail.com lub zarejestrować poprzez stronę szkoleń on-line, klikając przycisk: „wykup dostęp”, „wykup nagranie”.
 3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.
 4. Szkolenie on-line odbywa się za pomocą udostępnionego przez Organizatora linku do spotkania on-line wykorzystując połączenie internetowe. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia sobie, we własnym zakresie, dostępu do urządzenia z dostępem do mikrofonu i kamery, za pośrednictwem którego możliwe jest uczestnictwo w szkoleniu on-line, jak również we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia sobie dostępu do sieci Internet.
 5. Bez kosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu on-line jest możliwa do 4 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia, rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z obciążeniem uczestnika pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.
 6. Na 3 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 7. Organizator udostępni Uczestnikom link do spotkania on-line za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 1 dnia przed datą szkolenia.
 8. W ofercie szkoleń Organizatora są także dostępne nagrania oraz materiały szkoleniowe, dostęp do których można uzyskać w dowolnym momencie. 
 9. Czas realizacji zakupu szkolenia on-line lub wykupu dostępu do nagranych materiałów szkoleniowych wynosi do 2 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu dokonania wpłaty przez Uczestnika za pośrednictwem systemu płatności internetowej lub od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.

Ceny szkoleń i warunki płatności

 1. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich (PLN) w kwotach netto. Klient opłaca kwotę netto. Dla każdego szkolenia obowiązuje inna cena, podana na podstronie z opisem szkolenia oraz na każdym etapie rejestracji. 
 3. Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić przed realizacją szkolenia.
 4. Do każdej płatności wystawiana jest faktura VAT według wskazania Klienta.
 5. Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Organizatora z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU, Przelewy24 lub opłacając fakturę pro forma, bądź wybierając przelew tradycyjny.
 6. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 7. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu Przelewy24, z siedzibą w Poznaniu, 06-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości  5 476 300,00 zł, w całości opłaconym, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068.
 8. Numer rachunku oraz termin płatności przelewem tradycyjnym, zostanie podany w materiałach informacyjnych przesłanych najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem;
 9. Po zaksięgowaniu wpływu na konto Organizatora zostanie wystawiona faktura za udział w szkoleniu.
 10. Udostępnienie przez Organizatora, linku do spotkania on-line, możliwe jest wyłącznie w przypadku Uczestników, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora.

Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy

 1. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 4 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z rezygnacją.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 4 dni roboczem przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.
 3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

Zmiany terminu szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
 3. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie w terminie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie.

Reklamacje

 1. Wszelkie wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (biuro@okayszkolenia.pl) lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę szkolenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
  2. Reklamacje Klient może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia szkolenia lub wykupienia dostępu do webinaru.
  3. Po upływie wyżej określonego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
  4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko Klientowi w formie, w której złożona została reklamacja.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gabinet OKAY Psycholodzy i Terapeuci z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul. Warszawskiej 57.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
  b) zgodnie z Polityką Prywatności,
  c) w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów/uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej okayterapeuci.pl