okayworks.pl

MOBBING W FIRMIE

wypalenie zawodowe

Czy wiesz, że ...

- zgodnie z art. 94 kodeksu pracy, jako pracodawca jesteś zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi?

- mobbing niesie ze sobą skutki wymierne ekonomicznie: tj.:

rotacja pracowników

pogorszenie stanu zdrowia pracowników

częste zwolnienia lekarskie

niższa efektywność pracy

- aż 75% kosztów związanych ze skutkami mobbingu spoczywa na pracodawcy?*

Co mogę zrobić jako PRACODAWCA?

  • zwiększanie swojej świadomości na temat zjawiska mobbingu
  • zwiększanie świadomości zjawiska w zespole

Czym jest ten mobbing?*

- uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie, które może wywoływać obniżoną efektywność i poczucie przydatności zawodowej

- zachowania mające na celu upokorzenie i poniżenie

odizolowanie od współpracowników

stałe przerywanie wypowiedzi

krzyk pogróżki obelgi agresja

nieustanna krytyka

wyśmiewanie, krytykowanie życia osobistego pracownika, rozsiewanie plotek - to także mobbing!

*S. Szarek, E. Szarek, Ekonomiczne skutki mobbingu w miejscu pracy, 2018 | H. Szewczyk, Zapobieganie mobbingowi oraz zwalczanie jego skutków przez pracodawcę, 2015